Quảng cáo
 • Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì ?

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu ? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào ? Ớ đâu ?).

  Xem lời giải