Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

  Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Nếu tăng áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch B. Nếu tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận C. Nếu tăng lượng xúc tác V2O5 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận D. Nếu giảm nồng độ của SO3 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

  Thao tác nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng ? A. Tăng nồng độ I2 B. Giảm nồng độ HI C. Giảm thấp nhiệt độ của hệ D. Thay đổi áp suất của hệ

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

  Yếu tố nào sau đây luôn không thay đổi sự cân bằng hóa học ? A. Nhiệt độ B. Áp suất C. Xúc tác D. Nồng độ

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

  Aspirin là một loại thuốc có thành phần chính là acetylsalicylic acid. Nếu hào tan thuốc này vào nước, người ta xác định được PH của dung dịch tạo thành 2,8. Nồng độ OH- của dung dịch tạo thành là:

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 6

  Trong quá trình tổng hợp ammonia, ở trạng thái cân bằng [N2] = 0,45 (M); [H2] = 0,14 (M);

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

  Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi A. tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch. B. nồng độ của các chất tham gia phản ứng bằng nồng độ của các chất sản phẩm. C. phản ứng thuận đã kết thúc. D. phản ứng nghịch đã kết thúc.

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 7

  Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về nồng độ của các sản phẩm, đối với một phản ứng hóa học đã ở trạng thái cân bằng, giả sử không có sự phá vỡ trạng thái cân bằng?

  Xem chi tiết
 • Tổng hợp 7 đề thi giữa kì 1 Hóa 11 Cánh diều

  Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Nếu tăng áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch B. Nếu tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận C. Nếu tăng lượng xúc tác V2O5 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận D. Nếu giảm nồng độ của SO3 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận

  Xem chi tiết