Đề kiểm tra học kì 2 Toán 2 Cánh diều - Đề số 3

Tải về

Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là ... Trong một tuần, Tú đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100                       

B. 101                       

C. 102                       

D. 103

Câu 2. Trong một tuần, Tú đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật. Vậy trong 7 tuần số ngày Tú đi học là:

A. 24 ngày                                        

B. 35 ngày                

C. 20 ngày                                        

D. 42 ngày

Câu 3. Giá trị của x thỏa mãn x + 120 = 455 là:

A. 335                       

B. 575                       

C. 325                       

D. 605

Câu 4. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 2                            

B. 3                            

C. 4                            

D. 5

Câu 5. Giờ vào lớp học bơi buổi chiều là 3 giờ. Hôm qua, Minh đếm lớp muộn 10 phút. Vậy Minh đến lớp học bơi lúc mấy giờ?

A. 13 giờ 50 phút                                        

B. 15 giờ 10 phút                 

C. 14 giờ 50 phút                                        

D. 14 giờ 10 phút

Câu 6. Một cửa hàng buổi sáng bán 154 kg gạo, buổi chiều bán 126 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 270 kg                  

B. 285 kg                  

C. 280 kg                  

D. 28 kg

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 459 + 35                                       

b) 1 000 – 209          

c) 576 + 106                                     

d) 719 – 291

Câu 2. Tính:

a) 612 – 340 + 219                                         

b) 578 + 407 – 673

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5dm = ……. cm                                                

702 cm = …… dm …… cm                      

Câu 4. Một trại chăn nuôi có 380 con gà mái, số gà trống ít hơn số gà mái 125 con. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống.

Câu 5. Sau khi thêm vào số lớn 109 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số bằng 720. Tìm tổng hai số ban đầu.

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100                       

B. 101                       

C. 102                       

D. 103

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức: Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ.

Cách giải

Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là 103.

Chọn D.

Câu 2. Trong một tuần, Tú đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật. Vậy trong 7 tuần số ngày Tú đi học là:

A. 24 ngày                                        

B. 35 ngày                

C. 20 ngày                                        

D. 42 ngày

Phương pháp

- Xác định số ngày Tú đi học trong 1 tuần

- Tìm số ngày Tú đi học trong 7 tuần

Cách giải

Trong 1 tuần Tú đi học 5 ngày.

Vậy trong 7 tuần số ngày Tú đi học là 5 x 7 = 35 (ngày)

Chọn B.

Câu 3. Giá trị của x thỏa mãn x + 120 = 455 là:

A. 335                       

B. 575                       

C. 325                       

D. 605

Phương pháp giải

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách giải

x + 120 = 455

x = 455 – 120

x = 335

Chọn A.

Câu 4. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 2                            

B. 3                            

C. 4                            

D. 5

Phương pháp

Quan sát hình vẽ để đếm số hình tứ giác.

Cách giải

Hình vẽ có 4 hình tứ giác.

Chọn C.

Câu 5. Giờ vào lớp học bơi buổi chiều là 3 giờ. Hôm qua, Minh đếm lớp muộn 10 phút. Vậy Minh đến lớp học bơi lúc mấy giờ?

A. 13 giờ 50 phút                                        

B. 15 giờ 10 phút                 

C. 14 giờ 50 phút                                        

D. 14 giờ 10 phút

Phương pháp

Dựa vào kiến thức:

3 giờ chiều hay còn gọi là 15 giờ

Cách giải

Giờ vào lớp học bơi buổi chiều là 3 giờ. Hôm qua, Minh đếm lớp muộn 10 phút. Vậy Minh đến lớp học bơi lúc 15 giờ 10 phút.

Chọn B.

Câu 6. Một cửa hàng buổi sáng bán 154 kg gạo, buổi chiều bán 126 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 270 kg                  

B. 285 kg                  

C. 280 kg                  

D. 28 kg

Phương pháp

Số kg gạo cả 2 buổi bán được = Số kg gạo bán buổi sáng + số kg gạo bán buổi chiều

Cách giải

Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là

154 + 126 = 280 (kg)

Đáp số: 280 kg

Chọn C.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 459 + 35                                       

b) 1 000 – 209          

c) 576 + 106                                     

d) 719 – 291

Phương pháp

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái

Cách giải

Câu 2. Tính:

a) 612 – 340 + 219                                         

b) 578 + 407 – 673

Phương pháp

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải

Cách giải

a) 612 – 340 + 219 = 272+ 219

                               = 491                               

b) 578 + 407 – 673 = 985 – 673

                               = 312

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5dm = ……. cm                                                

702 cm = …… dm …… cm          

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1m = 100 cm ; 1 dm = 10 cm

Cách giải

3m 5dm = 350 cm                           

702 cm = 70 dm 2 cm         

Câu 4. Một trại chăn nuôi có 380 con gà mái, số gà trống ít hơn số gà mái 125 con. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống. 

Phương pháp

Số con gà trống = Số con gà mái – 125 con

Cách giải

Trại chăn nuôi có số con gà trống là

380 – 125 = 255 (con)

Đáp số: 255 con gà trống

Câu 5. Sau khi thêm vào số lớn 109 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số bằng 720. Tìm tổng hai số ban đầu.

Phương pháp

Dựa vào đề bài, viết biểu thức từ đó tìm được tổng hai số.

Cách giải

Ta có:

Số lớn + 109 + số bé – 7 = 720

Số lớn + số bé + 102 = 720

Số lớn + số bé = 720 – 102 = 618

Tổng hai số ban đầu là 618.

 


Tải về

Quảng cáo
close