Đề kiểm tra học kì 1 Toán 2 Cánh diều - Đề số 3

Tải về

Lan cho Thu 12 viên phấn thì Lan còn lại ba chục viên phấn. Lúc đầu Lan có số viên phấn là? Kết quả của phép tính sau là 53 – 8 + 17 = …….

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền trước của số 59 là:

A. 60                          B. 57                          

C. 61                          D. 58

Câu 2. Số 65 được đọc là:

A. Sáu lăm                                                    

B. Sáu mươi năm

C. Sáu mươi lăm                                         

D. Sáu năm

Câu 3. Tổng của 46 + 38 là:

A. 84                          B. 74                          

C. 75                          D. 83

Câu 4. Lan cho Thu 12 viên phấn thì Lan còn lại ba chục viên phấn. Lúc đầu Lan có số viên phấn là?

A. 15 viên                  B. 18 viên                 

C. 52 viên                  D. 42 viên

Câu 5. 5 dm + 37 cm = ……..

A. 87 dm                    B. 42 cm                   

C. 42 dm                    D. 87 cm

Câu 6. Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 2                             B. 3                            

C. 4                             D. 5

Câu 7. Kết quả của phép tính sau là 53 – 8 + 17 = …….

A. 45                          B. 62                          

C. 63                          D. 52

Câu 8. Quả bưởi nặng bằng mấy quả chanh:

A. 4                             B. 7                            

C. 8                             D. 3                                         

PHẦN 2. TỰ LUẬN

 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 34                 

b) 29 + 48                 

c) 71 – 25                  

d) 100 – 73

Câu 2. Số?

Câu 3. Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. B

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 34                 

b) 29 + 48                 

c) 71 – 25                  

d) 100 – 73

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Số?

Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức: Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Lời giải chi tiết

Ta có 21 kg + 14 kg = 35 kg

          35 kg + 5 kg = 40 kg

          40 kg – 18 kg = 22 kg

Câu 3. Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Cân nặng của Minh = Cân nặng của mẹ - 29 kg

Lời giải chi tiết

Cân nặng của Minh là

58 – 29 = 29 (kg)

Đáp số: 29 kg

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức: Số bị trừ - số trừ = hiệu

Lời giải chi tiết

Trong một hiệu, nếu giữ nguyên số trừ và bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu giảm đi 9 đơn vị.

Hiệu của hai số khi đó là 74 – 9 = 65

Tải về

Quảng cáo
close