Đề kiểm tra học kì 1 Toán 2 Cánh diều - Đề số 12

Đề bài

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

 • A

  97

 • B

  100

 • C

  98

 • D

  89

Câu 2 :

Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12:

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Câu 3 :

Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy ki-lô-gam?

 • A

  5 kg

 • B

  8 kg

 • C

  10 kg

 • D

  12 kg

Câu 4 :

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 45 + 26 ….. 98 – 25

 • A

  >

 • B

  <

 • C

  =

 • D

  Không xác định

Câu 5 :

Một sợi dây dài 78 cm, cắt đi 18 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

 • A

  5 dm

 • B

  6 dm

 • C

  8 dm

 • D

  7 dm

Câu 6 :

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 20 cm + 65 cm – 38 cm = …… cm là:

 • A

  85

 • B

  47

 • C

  57

 • D

  46

Câu 7 :

Lan hái được 36 bông hoa cúc và hoa hồng. Trong đó số bông hoa hồng Lan hái được là 1 chục bông. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa cúc?

 • A

  37 bông

 • B

  35 bông

 • C

  26 bông

 • D

  16 bông

Câu 8 :

Cho dãy số sau: 92 ; 90 ; 88 ; 86 ; …. ; Hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm là:

 • A

  84 ; 82

 • B

  85 ; 84

 • C

  82 ; 84

 • D

  84 ; 83

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

56 + 38                                 

92 – 47                             

24 + 57                            

62 - 27

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào hình tròn và hình tam giác.

Câu 3 :

Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?

Câu 4 :

Hình bên có:

…... hình tam giác, đó là: …………………

…… hình tứ giác, đó là: …………………..

Lời giải và đáp án

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

 • A

  97

 • B

  100

 • C

  98

 • D

  89

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Vậy Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là 98.

Câu 2 :

Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12:

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả phép trên mỗi chú mèo rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 9 + 3 = 12

Vậy chú mèo D mang phép tính có kết quả là 12.

Câu 3 :

Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy ki-lô-gam?

 • A

  5 kg

 • B

  8 kg

 • C

  10 kg

 • D

  12 kg

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Bao gạo trong hình nặng 10 ki-lô-gam.

Câu 4 :

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 45 + 26 ….. 98 – 25

 • A

  >

 • B

  <

 • C

  =

 • D

  Không xác định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính kết quả phép tính ở 2 vế rồi chọn dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 45 + 26 = 71

          98 – 25 = 73

Vậy 45 + 26 < 98 – 25

Câu 5 :

Một sợi dây dài 78 cm, cắt đi 18 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

 • A

  5 dm

 • B

  6 dm

 • C

  8 dm

 • D

  7 dm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm chiều dài đoạn dây còn lại

- Đổi cm sang dm

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn dây còn lại là 78 – 18 = 60 (cm) = 6 dm

Câu 6 :

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 20 cm + 65 cm – 38 cm = …… cm là:

 • A

  85

 • B

  47

 • C

  57

 • D

  46

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

20 cm + 65 cm – 38 cm = 85 cm – 38 cm = 47 cm

Câu 7 :

Lan hái được 36 bông hoa cúc và hoa hồng. Trong đó số bông hoa hồng Lan hái được là 1 chục bông. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa cúc?

 • A

  37 bông

 • B

  35 bông

 • C

  26 bông

 • D

  16 bông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số bông hoa cúc = Số bông hoa Lan hái được – số bông hoa hồng

Lời giải chi tiết :

Lan hái được số bông hoa cúc là: 36 – 10 = 26 (bông)

Câu 8 :

Cho dãy số sau: 92 ; 90 ; 88 ; 86 ; …. ; Hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm là:

 • A

  84 ; 82

 • B

  85 ; 84

 • C

  82 ; 84

 • D

  84 ; 83

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đếm lùi 2 đơn vị rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Dãy số đã cho là dãy các số giảm dần 2 đơn vị.

Vậy hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm là: 84 ; 82

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

56 + 38                                 

92 – 47                             

24 + 57                            

62 - 27

Phương pháp giải :

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào hình tròn và hình tam giác.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Câu 3 :

Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?

Phương pháp giải :

Số quả khế còn lại = Số quả trên cây – số quả chim thần đã ăn

Lời giải chi tiết :

Trên cây còn lại số quả khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 quả khế

Câu 4 :

Hình bên có:

…... hình tam giác, đó là: …………………

…… hình tứ giác, đó là: …………………..

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định số hình tam giác, hình tứ giác và kể tên các hình đó.

Lời giải chi tiết :

Hình bên có:

2 hình tam giác, đó là: MNB, BNC

4 hình tứ giác, đó là: ABCD, AMND, MBCN, ABND

close