Đề kiểm tra học kì 1 Toán 2 Cánh diều - Đề số 2

Tải về

Giá trị của x thỏa mãn x + 26 = 74 là ... Mạnh có 64 viên bi. Huy có ít hơn mạnh 27 viên bi. Huy có số viên bi là ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền trước của số 87 là:

A. 88                          B. 89                          

C. 86                          D. 85

Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn x + 26 = 74 là:

A. 100                        B. 48                          

C. 90                          D. 58

Câu 3. Các số 79, 87, 68; 59 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 59 ; 79 ; 68 ; 87                          

B. 87 ; 79 ; 68 ; 59

C. 68 ; 59 ; 79 ; 87                          

D. 59 ; 68 ; 79 ; 87

Câu 4. Cho dãy số: 2 ; 7 ; 12 ; 17 ; 22 ; … Hai số tiếp theo trong dãy là:

A. 27 ; 32                  B. 24 ; 28                  

C. 26 ; 30                   D. 25 ; 30

Câu 5. Hình bên có số hình tam giác là:

A. 4                             B. 5                            

C. 6                             D. 7

Câu 6. Mạnh có 64 viên bi. Huy có ít hơn mạnh 27 viên bi. Huy có số viên bi là:

A. 44                          B. 47                          

C. 54                          D. 37

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 39 + 46                 

b) 23 + 48                 

c) 84 – 19                  

d) 92 – 57

Câu 2. Tính.

a) 57 + 23 – 16                                 

b) 82 – 14 – 35

Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu ? là …………..

Câu 4. Quyển truyện có 95 trang. Mai đã đọc 68 trang. Hỏi Mai còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Câu 5. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất  có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?       


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. B

3. D

4. A

5. C

6. D

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 39 + 46                 

b) 23 + 48                 

c) 84 – 19                  

d) 92 – 57

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Tính.

a) 57 + 23 – 16                                  b) 82 – 14 – 35

Phương pháp giải

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

a) 57 + 23 – 16 = 80 – 16

                         = 64            

b) 82 – 14 – 35 = 68 – 35

                         = 33

Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu ? là …………..

Phương pháp giải

Tính nhẩm giá trị của mỗi bông hoa theo mỗi phép tính

Lời giải chi tiết

Bông hoa hồng ứng với số 10.

Bông hoa tím ứng với số 5

Bông hoa vàng ứng với số 2

Vậy số điền vào ? là 10 + 5 + 2 = 17

Câu 4. Quyển truyện có 95 trang. Mai đã đọc 68 trang. Hỏi Mai còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Phương pháp giải

Mai còn phải đọc số trang là

95 – 68 = 27 (trang)

Đáp số: 27 trang

Lời giải chi tiết

Câu 5. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất  có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?       

Phương pháp giải

- Xác định số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau

- Thực hiện phép trừ hai số đó

Lời giải chi tiết

- Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

- Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11.

- Hiệu của 2 số là:  90 – 11 = 79

Tải về

Quảng cáo
close