Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa trong hoàn cảnh xã hội nước ta đang như thế nào?

A. Nhân dân lo sợ trước chính sách cai trị của phương Bắc.

B. Nhân dân oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương.

C. Nhà Hán đã hoàn thiện chính sách đồng hóa về văn hóa.

D. Cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng giành thắng lợi.

Câu 2. Đâu là sự kiện đánh dấu cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta đã giành được thắng lợi về căn bản?

A. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

B. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 905.

C. Lý Bí lên ngôi vua năm 544.

D. Dương Đình Nghệ đánh bại quân Nam Hán năm 931.

Câu 3. Quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai dựa trên duyên cớ nào?

A. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.

B. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại.

C. Ngô Quyền giành thắng lợi trên sông Như Nguyệt.

D. Dương Đình Nghệ thay họ Khúc nắm giữ quyền tự chủ.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa to lớn, thể hiện

A. khí phách anh hùng của dân tộc.

B. thời đại mới trong lịch sử dân tộc được mở ra.

C. ý chí xâm lược của nhà Hán bị đánh bại.

D. vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam.

Câu 5. Dựa vào đâu có thể khẳng định: sự thất bại của Lý Nam Đế không đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân?

A. Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy kháng chiến.

B. Lý Nam Đế vẫn còn tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến nhiều năm nữa.

C. Cuộc kháng chiến do Lý Nam Đế lãnh đạo đã có những thành công bước đầu.

D. Nhà nước Vạn Xuân tồn tạo cực thịnh nhiều thế kỉ sau đó.

Câu 6. Hãy kết nối thông tin ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

1. Lý Bí

2. Triệu Quang Phục

3. Khúc Thừa Dụ

4. Ngô Quyền

a) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ nhất

b) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ hai, mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc

c) Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc lột của nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân

d) Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm Dạ Trạch Vương

A. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

B. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

C. 1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. B

3. A

4. D

5. A

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 85.

Cách giải:

Mùa xuân năm 542, nhân lúc nhân dân đang oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương, Lý Bí liên kết với hào kiệt các châu thuộc miền Bắc nước ta, nổi dậy khởi nghĩa.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 86.

Cách giải:

Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội), giành quyền tự chủ. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta suốt nghìn năm Bắc thuộc đã giành được thắng lợi về căn bản, tạo điều kiện để đi đến thắng lợi của chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 85.

Cách giải:

Tháng 10-938, Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Lợi dung cơ hội này (duyên cớ), quân Nam Hán kéo quân vào xâm lược nước ta lần thứ hai.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 84, suy luận.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống ách đô hộ của nhân dân Âu Lạc, nó thể hiện khí phách dân tộc mạnh mẽ. Hơn nữa, đây là cuộc khởi nghĩa do phụ nữ lãnh đạo giành thắng lợi, lên ngôi vua và đã bắt tay vào xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ nên đã khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 85, suy luận.

Cách giải:

Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì:

- Lực lượng của Lý Thiên Bảo (anh trai Lý Nam Đế), Lý Phật Tử (một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đã đem một cánh quân lui về Thanh Hóa, chờ đợi thời cơ tiếp tục kháng chiến.

- Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến. Nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: Nối ý.

Cách giải:

1. Lý Bí => c) Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc lột của nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân.

2. Triệu Quang Phục => d) Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm Dạ Trạch Vương.

3. Khúc Thừa Dụ => a) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ nhất

4. Ngô Quyền => b) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ hai, mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 84, 85, 86, suy luận.

Cách giải:

* Hai Bà Trưng:

- Là những người đầu tiên lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.

- Bước đầu xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.

- Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.

- Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.

- Thể hiện vai trò của phụ nữ trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

* Lý Bí:

- Lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.

- Xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.

- Cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.

* Triệu Quang Phục:

- Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, bảo vệ chủ quyền của nước Vạn Xuân.

- Tiếp tục xây dựng nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ thêm một thời gian.

* Khúc Thừa Dụ:

- Lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta.

- Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

* Ngô Quyền:

- Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

- Là người mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam.

=> Là những người tiêu biểu trong quá trình đấu tranh chấm dứt thời kì hơn một ngàn năm Bắc thuộc của nước ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close