Quảng cáo
 • Bài 16 thực vật sống ở đâu?

  Quan sát các cây trong hình từ 1 đến 7 trang 58 – 59 SGK và hoàn thành bảng dưới đây. Viết thêm các cây khác mà em biết. Viết vào chỗ (…) để hoàn thành câu sau: Viết tên cây, nơi sống và môi trường sống của cây ở trong hình dưới đây vào chỗ (…).

  Xem lời giải
 • Bài 17. Động vật sống ở đâu?

  Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau: Viết tên con vật và nơi sống của chúng vào chỗ (…). Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống trên cạn. Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống dưới nước. Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước. Vẽ và tô màu 1 con vật mà em thích nhất. Viết tên, nơi sống và môi trường sống của nó vào chỗ (…) dưới hình vẽ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 18. Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

  Khoanh bằng bút màu xanh vào những gì có trong hình 1 mà không có hoặc đang thay đổi ở hình 2. Khoanh bằng bút màu đỏ vào những gì có ở hình 2 mà không có ở hình 1. Vì sao nhiều cây bị héo úa và nhiều con vật bị biến mất ở hình 2? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em. Viết các số từ 1 đến 4 vào dưới mỗi hình cho phù hợp. Khoanh bằng bút màu xanh vào các cụm từ chỉ việc làm có lợi, màu đỏ vào các cụm từ chỉ việc làm có hại cho mỗi trường sống của thực vật và động vật. Nếu ở tình huống như bạn

  Xem lời giải
 • Bài 19. Thực vật và động vật quanh em

  Quan sát các cây ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau. Quan sát các con vật ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau. Nối mỗi hình cây, con vật dưới đây với cụm từ phù hợp. Đánh dấu x vào ô trống ở hình cây và con vật em từng nhìn thấy trong thực tế.

  Xem lời giải
 • Bài 20. Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

  Viết vào chỗ (…) để hoàn thành các sơ đồ sau: Khoanh vào các cụm từ chỉ việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. Khoanh vào các cụm từ chỉ việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

  Xem lời giải