Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10

Có mấy cách giải hệ phương trình...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Có mấy cách giải hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
4x - 3y = 9 \hfill \cr 
2x + y = 5 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức lớp 9 đã học về các cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải chi tiết:

Có 2 cách là cộng đại số và thế.

Cách 1: Cộng đại số

Nhân phương trình sau với 3 rồi cộng phương trình đầu ta được:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
4x - 3y = 9\\
2x + y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x - 3y = 9\\
6x + 3y = 15
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x - 3y = 9\\
10x = 24
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x - 3y = 9\\
x = \frac{{12}}{5}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{{12}}{5}\\
4.\frac{{12}}{5} - 3y = 9
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{{12}}{5}\\
y = \frac{1}{5}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Cách 2: Thế

Từ phương trình sau suy ra \(y=5-2x\) thay vào pt đầu ta được:

\(\begin{array}{l}
4x - 3\left( {5 - 2x} \right) = 9\\
\Leftrightarrow 4x - 15 + 6x = 9\\
\Leftrightarrow 10x = 24\\
\Leftrightarrow x = \frac{{12}}{5}\\
\Rightarrow y = 5 - 2x = 5 - 2.\frac{{12}}{5} = \frac{1}{5}\\
\Rightarrow \left( {x;y} \right) = \left( {\frac{{12}}{5};\frac{1}{5}} \right)
\end{array}\)

LG b

Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr 
- 2x + 4y = - 3 \hfill \cr} \right.\)

Có nhận xét về nghiệm của hệ phương trình này ?

Phương pháp giải:

- Nhân từng phương trình với các hệ số thích hợp.

- Cộng (hoặc trừ) các vế của mỗi phương trình cho nhau.

- Giải phương trình có được, kết hợp với một trong hai phương trình ban đầu tìm nghiệm.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr 
- 2x + 4y = - 3 \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
6x - 12y = 18 \hfill \cr 
- 6x + 12y = - 9 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr 
0x + 0y = 9 \hfill \cr} \right. \cr} \)

⇒ hệ phương trình vô nghiệm do phương trình \(0x + 0y = 9\) vô nghiệm.

Nhận xét: Hệ phương trình trên vô nghiệm.

Cách biến đổi khác:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
3x - 6y = 9\\
- 2x + 4y = - 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 2y = 3\\
- 2x + 4y = - 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x - 4y = 6\\
- 2x + 4y = - 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
0x + 0y = 3\\
- 2x + 4y = - 3
\end{array} \right.
\end{array}\)

Hệ trên vô nghiệm do phương trình \(0x+0y=3\) vô nghiệm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close