Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10. Giải bất phương trình...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình đã cho, sử dụng kiến thức đã biết từ lớp 8.

Giải chi tiết:

\( - 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow  - 2x >  - 3\) \( \Leftrightarrow x < {3 \over 2}\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

LG b

Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

c) Trái dấu với hệ số của x;

d) Cùng dấu với hệ số của x.

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình đã cho, sử dụng kiến thức đã biết từ lớp 8.

Giải chi tiết:

Nhị thức \(f(x) = -2x + 3\) có giá trị:

Trái dấu với hệ số của x khi x < \({3 \over 2}\)

Cùng dấu với hệ số của x khi x > \({3 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài