Câu C5 trang 265 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Quảng cáo

Đề bài

C5. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_2^4He.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính độ hụt khối: \(\Delta m= [Zm_p +(A-Z)m_n]-m\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng liên kết: \(W_{lk}=\Delta m.c^2\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng liên kết riêng: \(\varepsilon = \dfrac{W_{lk}}{A}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân \({}_2^4He\)

\(m_0 = 2m_p +2m_n = 2.1,007276u + 2.1,008665u\)

+ Khối lượng hạt nhân heli: \(m_{He}=4,0015u\)

=> Độ hụt khối của hạt nhân Heli là \(\Delta m = {m_0} - m_{He} = 0,030382u\).

+ Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli

\({W_{lk}} = \Delta m.{c^2} = 0,030382u.{c^2} = 0,030382.931,5 = 28,3MeV\)

\( \Rightarrow \) Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli :

\(\varepsilon= \displaystyle{{{W_{lk}}} \over A} = {{28,3} \over 4} = 7,075\;MeV/nuclon\) .

loigiaihay.com

Quảng cáo
close