Câu C3 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính

Quảng cáo

Đề bài

Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg.

Prôtôn có khối lượng nghỉ là :

mp = 1,007276u = 938 MeV/c2

Nơtron có khối lượng nghỉ là :

m = 1,008665u = 939 MeV/c2

Electron có khối lượng nghỉ là :

me = 5,486. 10-4u = 0,511 MeV/c2.

Lời giải chi tiết

Ta có u = 1,66055.10-27 (kg) = 931,5 MeV/c2

\( \Rightarrow 1(MeV/{c^2}) = {{1,{{66055.10}^{ - 27}}} \over {931,5}} = 1,{78.10^{ - 30}}(kg).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close