Bài 8 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 8 trang 28 SGK Hình học 10. Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số M, N sao cho:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác \(OAB\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(OA\) và \(OB\). Tìm các số \(m, n\) sao cho:

LG a

\(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Phương pháp giải:

Biểu diễn \(\overrightarrow {OM}  \) qua \(\overrightarrow {OA}  ,\overrightarrow {OB} \) suy ra m, n.

Lời giải chi tiết:

Ta có: M là trung điểm của OA nên:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} = \frac{1}{2}.\overrightarrow {OA} + 0.\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = \frac{1}{2},n = 0
\end{array}\)

Cách trình bày khác:

Ta có: \(\overrightarrow {OM}  = {1 \over 2}\overrightarrow {OA} \)

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {OM} = n\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB}\\  \Rightarrow m\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB} = \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
 \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow 0  \\
\Leftrightarrow \left( {m - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m - \frac{1}{2} = 0\\
n = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{1}{2}\\
n = 0
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m = {1 \over 2}; \, \, n = 0.\)

LG b

\(\overrightarrow {AN}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: N là trung điểm OB nên \(\overrightarrow {ON}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \).

Khi đó,

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {ON} - \overrightarrow {OA} \\
= \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} - \overrightarrow {OA} \\
= \left( { - 1} \right).\overrightarrow {OA} + \frac{1}{2}.\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - 1,n = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Cách khác:

Ta có: vì \(N\) là trung điểm \(OB\)

\(\eqalign{
& 2\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {AB} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {AN} = 2\overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB}\cr& \Rightarrow \overrightarrow {AN} = - \overrightarrow {OA} + {1 \over 2}\overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \overrightarrow {OA}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \)

\(\Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OA}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + 1 = 0\\
n - \frac{1}{2} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - 1\\
n = \frac{1}{2}
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - 1; \, \, n = {1 \over 2}.\)

LG c

\(\overrightarrow {MN}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MN} = \overrightarrow {ON} - \overrightarrow {OM} \\
= \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
= - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - \frac{1}{2},n = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Cách khác:

\(\eqalign{ \, \,& \overrightarrow {MN} = {1 \over 2}\overrightarrow {AB}\cr& \Rightarrow \overrightarrow {MN} = {1 \over 2}(\overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB} ) \cr & \Rightarrow \overrightarrow {MN} = - {1 \over 2}\overrightarrow {OA} + {1 \over 2}\overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}\)

\(  \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + \frac{1}{2} = 0\\
n - \frac{1}{2} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - \frac{1}{2}\\
n = \frac{1}{2}
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - {1 \over 2}, \, \, n = {1 \over 2}.\)

LG d

 \(\overrightarrow {MB}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MB} = \overrightarrow {OB} - \overrightarrow {OM} \\
= \overrightarrow {OB} - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
= - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - \frac{1}{2},n = 1
\end{array}\)

Cách khác:

Vì M là trung điểm AO nên ta có:

\(\eqalign{
& 2\overrightarrow {BM} = \overrightarrow {BA} + \overrightarrow {BO}\cr& \Rightarrow 2\overrightarrow {BM} = \overrightarrow {BO} + \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {BO} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {BM} = 2\overrightarrow {BO} + \overrightarrow {OA}\cr& \Rightarrow 2\overrightarrow {MB} = - \overrightarrow {OA} + 2\overrightarrow {OB} \cr 
& \Rightarrow \overrightarrow {MB} = - {1 \over 2}\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \)

\(\Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + {1 \over 2} } \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - 1} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + \frac{1}{2} = 0\\
n - 1 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - \frac{1}{2}\\
n = 1
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - {1 \over 2}, \, \, n = 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài