Bài 5 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một cái li sứ, được treo ở đầu một lực kế. Khi li ở ngoài không khí, số chỉ của lực kế là 1N. Khi nhúng chìm li vào trong nước (hình H10.9), số chỉ của lực kế là 0,6N. Tìm trọng lượng riêng của li sứ, biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

                                                  

Lời giải chi tiết

Khi ở ngoài không khí chỉ số của lực kế là \({F_1} = p = {d_h}.{V_h} = 1N\)

Khi nhúng chìm trong nước chỉ số của lực kế là: \({F_2} = 0,6 = P - {F_A}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {F_A} = 1 - 0,6 = 0,4N = {d_\text{nước}}.{V_h}  \cr  &  \Rightarrow {V_h} = {4.10^{ - 5}}\,\,{m^3} \cr} \)

Suy ra trọng lượng riêng của li là \({d_h} = {P \over {{V_h}}} = 25000\,N/{m^3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài