Câu 4.8 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho vectơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho vectơ \(\vec u,\vec u'\) trong mặt phẳng  phức theo thứ tự biểu diễn các số phức z, z’.

LG a

Chứng minh rằng tích vô hướng \(\vec u.\vec {u'}\) thỏa mãn

\(\vec u.\vec {u'} = {1 \over 2}\left( {\bar zz' + z\bar {z'}} \right)\)

Giải chi tiết:

Viết \(z = x + yi,z' = x' + y'i\left( {x,y,x',y' \in R} \right)\) thì \(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'}  = xx' + yy'\)  và  \(\bar zz' + z\bar{ z'} = \left( {x - yi} \right)\left( {x' + y'i} \right) + \left( {x + yi} \right)\left( {x' - y'i} \right) \)

                  \(= 2\left( {xx' + yy'} \right)\)

nên \(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'} = {1 \over 2}\left( {\bar zz' + z\bar z'} \right)\)

LG b

Từ câu a) suy ra rằng nếu \(\bar u \ne 0\) thì \(\vec u,\vec {u'}\) vuông góc khi và chỉ khi \({{z'} \over z}\) là số ảo.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'}  = 0 \Leftrightarrow \bar zz' + z\bar {z'} = 0\), chia cả hai vế cho \(z\bar z \ne 0,\) được

                                \(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'} = 0 \Leftrightarrow {{z'} \over z} + {\bar {z'}  \over{\overline z } } = 0\)

                                \( \Leftrightarrow {{z'} \over z} + \overline {\left( {{{z'} \over z}} \right)}  = 0 \Leftrightarrow {{z'} \over z}\) là số ảo.

LG c

Chứng minh rằng \(\vec u,\vec {u'}\) vuông góc khi và chỉ khi \(\left| {z + z'} \right| = \left| {z - z'} \right|\)

Giải chi tiết:

\(\left| {z + z'} \right| = \left| {z - z'} \right|\)

\(\Leftrightarrow \left( {z + z'} \right)\left( {\overline {z + z'} } \right) = \left( {z - z'} \right)\left( {\overline {z - z'} } \right)\)

\(\Leftrightarrow \bar zz' + z\bar{ z'} = 0,\)

nên câu a) nó tương đương với \(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'}= 0\) (Chú ý: khi \(\overrightarrow u .\overrightarrow {u'}\) không cùng phương, tính chất cuối này tương đương với tính chất: hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close