Câu 4.50 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.50 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Xác định tên miền nghiệm của hệ bất phương trình 

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - 1} \right| < 1}\\{\left| {y + 1} \right| \le 2}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{& \left\{ {\matrix{{\left| {x - 1} \right| < 1} \cr {\left| {y + 1} \right| \le 2} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{ - 1 < x - 1 < 1} \cr { - 2 \le y + 1 \le 2} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{0 < x < 2} \cr { - 3 \le y \le 1.} \cr} } \right. \cr} \)

Miền nghiệm là miền hình chữ nhật DABC (không kể hai cạnh AB và Cd) ở hình 4.11.

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài