Câu 4.44 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giới hạn sau

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} {\left( {3 - 4x} \right)^2}\)         

 

Lời giải chi tiết:

81;        

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 1} {{{x^2} + x + 1} \over {2{x^5} + 3}}\)

 

Lời giải chi tiết:

 1; 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^2}\left( {2x - 1} \right)} \over {{x^4} + x + 1}}\)  

 

Lời giải chi tiết:

 \({1 \over 3};\)              

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \root 3 \of {{{{x^2} - x + 1} \over {{x^2} + 2x}}} \)

 

Lời giải chi tiết:

\({{\root 3 \of 3 } \over 2};\)       

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \sqrt {{{9{x^2} - x} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {{x^4} - 3} \right)}}} \)      

 

Lời giải chi tiết:

\({{\sqrt 5 } \over 5};\)

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Với mọi \(x \ne 0,\) ta có

                           \({{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}} = {{x - 1} \over {x + 1}}\)

Do đó

                            \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{x - 1} \over {x + 1}} =  - 1;\)

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left| {{{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}}} \right|\)       

 

Lời giải chi tiết:

\({{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}} = {{2 - x} \over x}\) với mọi \(x \ne -3\)

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} {{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} {{2 - x} \over x} = -{5 \over 3}.\) Do đó

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} \left| {{{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}}} \right| = \left| { - {5 \over 3}} \right| = {5 \over 3}.\)

 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} {{{{\left( {{x^2} - x + 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({{{{\left( {{x^2} - x - 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}} = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}\left( {x + 2} \right)} \over {{x^2}}}\) với mọi \(x \ne 2\)

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} {{{{\left( {{x^2} - x - 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}} = 0\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close