Câu 4.36 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.36 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

LG a

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x} + \dfrac{3}{5} < x + 2}\\{\dfrac{{6{x} - 3}}{2} < 2{x} + 1}\end{array}} \right.\)

Giải chi tiết:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x} + \dfrac{3}{5} < x + 2}\\{\dfrac{{6{x} - 3}}{2} < 2{x} + 1}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x} < \dfrac{7}{5}}\\{x < 1 + \dfrac{3}{2}}\end{array}} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x < \dfrac{7}{{10}}}\\{x < \dfrac{5}{2}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow {x} < \dfrac{7}{{10}}\)

Biểu diễn tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ;\dfrac{7}{{10}}} \right)\) trên trục số (phần không bị gạch)

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{{4{x} + 5}}{6} < x - 3}\\{2{x} + 3 > \dfrac{{7{x} - 4}}{3}}\end{array}} \right.\)

Giải chi tiết:

\(S = \left( {\dfrac{{23}}{2};13} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close