Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì?

Trả lời: 

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa

- Thể hiện truyền thống yêu nước từ ngàn xưa của dân tộc ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

- Thể hiện ý chí quyết tâm giữ gìn và bảo vệ đất nước của ông cha ta thời kháng chiến chống Pháp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close