Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình theo tham số m :

LG a

\(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4x\)

Lời giải chi tiết:

\(x = \dfrac{{m + 2}}{{2{m^2} + 3}}.\)

Gợi ý. \(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {2{m^2} + 3} \right)x = m + 2\)

LG b

 \({m^2}\left( {x - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

Lời giải chi tiết:

\({m^2}\left( {{\rm{x}} - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\left( {m + 3} \right)x = {m^2} - 1\)

• Nếu m ≠ -1 và m ≠ -3 thì phương trình có nghiệm duy nhất

\(x = \dfrac{{m - 1}}{{m + 3}}\)

• Nếu m = -1 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m = -3 thì phương trình vô nghiệm.

LG c

\(m\left( {x + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2x.\)

Lời giải chi tiết:

\(m\left( {{\rm{x}} + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 2} \right)x = \left( {m + 2} \right)\left( {m - 3} \right)\)

• Nếu m = -2 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = m – 3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close