Câu 23 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

LG a

\(y = {{2x + 3} \over {{x^2} - 5x + 5}}\)

Phương pháp giải:

Đạo hàm của thương \(\left( {\frac{u}{v}} \right)' = \frac{{u'v - uv'}}{{{v^2}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(y' = {{ - 2{x^2} - 6x + 25} \over {{{\left( {{x^2} - 5x + 5} \right)}^2}}}\)

LG b

\(y = {1 \over {{{\left( {{x^2} - x + 1} \right)}^5}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(y'  = {{ - 5\left( {2x - 1} \right)} \over {{{\left( {{x^2} - x + 1} \right)}^6}}}\)

LG c

\(y = {x^2} + x\sqrt x  + 1\)

Lời giải chi tiết:

\(y'  = 2x + {3 \over 2}\sqrt x \)

LG d

\(y = \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & y' = 2\left( {x + 2} \right){\left( {x + 3} \right)^2}\left( {3{x^2} + 11x + 9} \right) \cr} \)

LG e

\(y = \sqrt {{{{x^2} + 1} \over x}} \)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\left( {\sqrt u } \right)' = \frac{{u'}}{{2\sqrt u }}\)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài