Bài 2.2 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.2 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Quảng cáo

Đề bài

Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Lời giải chi tiết

Ta phải tìm số các bộ \(\left( {a,b,c} \right)\) với \(1 \le a \le 6;1 \le b \le 6;1 \le c \le 6\) sao cho \(a + b + c = 9.\)

Các tập ba số \(\left\{ {a,b,c} \right\}\) với \(a + b + c = 9\) là \(\left\{ {1,2,6} \right\},\left\{ {1,3,5} \right\},\left\{ {2,3,4} \right\},\left\{ {1,4,4} \right\},\)\(\left\{ {2,2,5} \right\}\) và \(\left\{ {3,3,3} \right\}.\)

TH1: tập \(\left\{ {1;2;6} \right\}\) có \(6\) bộ là:

\(\left( {1,2,6} \right),\left( {1,6,2} \right),\left( {2,1,6} \right),\)\(\left( {2,6,1} \right),\left( {6,1,2} \right),\left( {6,2,1} \right)\)

Tương tự các bộ \(\left\{ {1;3;5} \right\},\left\{ {2;3;4} \right\}\) mỗi tập có \(6\) bộ.

TH2: tập \(\left\{ {1;4;4} \right\}\) có \(3\) bộ là:

\(\left( {1;4;4} \right),\left( {4;1;4} \right),\left( {4;4;1} \right)\).

Tương tự tập \(\left\{ {2;2;5} \right\}\) cũng có \(3\) bộ.

TH3: tập \(\left\{ {3;3;3} \right\}\) chỉ có \(1\) bộ thỏa mãn.

Theo quy tắc cộng có: \(6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 1 = 25\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close