Bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao. Hãy phát biểu và chứng minh định lí đảo của định lí sau (nếu có) rồi sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo: Nếu hai số dương bằng nhau thì trung bình cộng và trung bình nhân của chúng bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phát biểu và chứng minh định lí đảo của định lí sau (nếu có) rồi sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo:

Nếu hai số dương bằng nhau thì trung bình cộng và trung bình nhân của chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Định lí đảo : “Nếu hai số dương a, b có trung bình cộng và trung bình nhân bằng nhau thì chúng bằng nhau”.

Chứng minh.

Giả sử a, b là hai số dương sao cho \({{a + b} \over 2} = \sqrt {ab} .\)

Khi đó \(a + b - 2\sqrt {ab}  = 0 \)\(\Leftrightarrow {\left( {\sqrt a  - \sqrt b } \right)^2} = 0 \Rightarrow a = b\)

Vậy điều kiện cần và đủ để hai số dương bằng nhau là trung bình cộng và trung bình nhân của chúng bằng nhau.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.45 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.45 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chứng minh các định lí sau bằng phương pháp phản chứng :...

 • Bài 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.46 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(m ; n) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

 • Bài 1.47 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.47 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn. Kí hiệu |A| là số phần tử của tập hợp A...

 • Bài 1.48 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.48 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm A giao B.

 • Bài 1.49 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.49 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Người ra gọi một số hữu tỉ r có dạng là số hữu tỉ nhị phân. Biết rằng trong mỗi khoảng tùy ý đều có ít nhất một số hữu tỉ nhị phân. Chứng minh rằng trong mỗi khoảng bất kì đều có ít nhất 100 số hữu tỉ nhị phân.

Quảng cáo
close