Bài 1.18 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm cực trị của các hàm số sau:

LG a

\(y = \sin^2 {x} - \sqrt 3 {\rm{cos}}x;x \in \left[ {0;\pi } \right]\)

Lời giải chi tiết:

\(y' = 2\sin x\cos x + \sqrt 3 \sin x\)           

\( = \sin x(2\cos x + \sqrt 3 )\)

Với \(0 < x < \pi \)  ta có \(\sin x > 0\). Do đó

\(y' = 0 \) \(\Leftrightarrow \cos x =  - {{\sqrt 3 } \over 2} \Leftrightarrow x = {{5\pi } \over 6}\)

Bảng biến thiên

          

Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = {{5\pi } \over 6};y = \left( {{{5\pi } \over 6}} \right) = 1{3 \over 4}\)

Có thể áp dụng quy tắc 2

\(y' = \sin 2x + \sqrt 3 \sin x\)

\(y'' = 2\cos x + \sqrt 3 \cos x\)

\(y'' = \left( {{{5\pi } \over 6}} \right) = 2\cos {{5\pi } \over 6} + \sqrt 3 \cos {{5\pi } \over 6} \)

\(= 2.{1 \over 2} + \sqrt 3 \left( { - {{\sqrt 3 } \over 2}} \right) =  - {1 \over 2} < 0\)

Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = {{5\pi } \over 6};y = \left( {{{5\pi } \over 6}} \right) = 1{3 \over 4}\)

LG b

\(y = 2\sin x + {\rm{cos2}}x;x \in \left[ {0;\pi } \right]\)

Lời giải chi tiết:

\(y' = 2\cos x - 2\sin 2x\) \(= 2\cos x(1 - 2\sin x)\)

Với \(0 < x < \pi \) , ta có

\(y' = 0 \)\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ \cos x = 0 \hfill \cr  \sin x = {1 \over 2} \hfill \cr}  \right.\)\(\Leftrightarrow x = {\pi  \over 2},x = {\pi  \over 6},x = {{5\pi } \over 6}\)

Ta áp dụng quy tắc 2

\(y'' =  - 2\sin x - 4\cos 2x\)

\(y'' = \left( {{\pi  \over 2}} \right) =  - 2\sin {\pi  \over 2} - 4\cos x = 2 > 0\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm \(x = {\pi  \over 2};y\left( {{\pi  \over 2}} \right) = 1\)

\(y''\left( {{\pi  \over 6}} \right) =  - 2\sin {\pi  \over 6} - 4\cos {\pi  \over 3} =  - 3 < 0\)

Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = {\pi  \over 6};y\left( {{\pi  \over 6}} \right) = {3 \over 2}\)

\(y'' = \left( {{{5\pi } \over 6}} \right) =  - 2\sin {{5\pi } \over 6} - 4\cos x{{5\pi } \over 3} =  - 3 < 0\)

Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = {{5\pi } \over 6};\)\(y = \left( {{{5\pi } \over 6}} \right) = {3 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

close