Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 VBT hoá 9. Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.....

Quảng cáo

Đề bài

Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.

Lời giải chi tiết

- Dãy biến đổi hóa học thứ nhất:

\(Cu\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\)

Các phương trình hóa học:

(1) \(Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}\)

(2) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

(3) Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

(4) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

- Dãy biến đổi hóa học thứ hai:

\(CuS{O_4}\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow Cu\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\)

Các phương trình hóa học:

(1) CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

(2)\(Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}\)

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

(4) Cu(OH)2+ HCl → CuCl2 + H2O

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài