Quảng cáo
 • Bài 1 trang 57

  Cho dãy số (left( {{u_n}} right)) được xác định bởi: ({u_1} = frac{1}{3}) và ({u_n} = 3{u_{n - 1}}) với mọi (n ge 2). Số hạng thứ năm của dãy số (left( {{u_n}} right)) là:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 57

  Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 57

  Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có số hạng đầu ({u_1} = - 5), công sai d = 4.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 57

  Tổng 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên tính từ 1 là:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 57

  Trong các dãy số (left( {{u_n}} right)) cho bằng phương pháp truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 57

  Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) có ({u_1} = - 1), công bộ (q = - frac{1}{{10}}). Khi đó (frac{1}{{{{10}^{2017}}}}) là số hạng thứ:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 57

  Trong các dãy số (left( {{u_n}} right)) sau đây, dãy số nào là dãy số tăng?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 58

  Xét tính tăng, giảm và bị chặn của mỗi dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau, biết số hạng tổng quát:

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 58

  Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)). Tìm số hạng đầu ({u_1}), công sai d trong mỗi trường hợp sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 58

  Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)). Tìm số hạng đầu ({u_1}), công bội q trong mỗi trường hợp sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo