Bài tập 9 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

a) \( - {8 \over 5} + \left( { - 3{1 \over 4}} \right) - {2 \over 3}\)                                           

b) \(6{1 \over 5} - \left( {{{ - 3} \over 4}} \right) + \left( {4{2 \over {10}}} \right)\)

c) \( - 4 + \left( { - 5{1 \over 8}} \right) + \left( {{{ - 3} \over 4}} \right)\)                            

d) \(3{1 \over 2} + \left( { - {2 \over 3}} \right) - {{0,42} \over {0,84}}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a) - {8 \over 5} + \left( { - 3{1 \over 4}} \right) - {2 \over 3} = {{ - 8} \over 5} - {{13} \over 4} - {2 \over 3} = {{ - 96} \over {60}} - {{195} \over {60}} - {{40} \over {60}} = {{ - 331} \over {60}}  \cr  & b)6{1 \over 5} - \left( {{{ - 3} \over 4}} \right) + \left( {4{2 \over {10}}} \right) = {{31} \over 5} + {3 \over 4} + {{42} \over {10}} = {{124} \over {20}} + {5 \over {20}} + {{84} \over {20}} = {{223} \over {20}}  \cr  & c) - 4 + \left( { - 5{1 \over 8}} \right) + \left( { - {3 \over 4}} \right) =  - 4 - {{41} \over 8} - {3 \over 4} =  - {{32} \over 8} - {{41} \over 8} - {6 \over 8} = {{ - 79} \over 8}  \cr  & d)3{1 \over 2} + \left( { - {2 \over 3}} \right) - {{0,42} \over {0,84}} = {7 \over 2} - {2 \over 3} - {{42} \over {84}} = {7 \over 2} - {2 \over 3} - {1 \over 2} = {{21} \over 6} - {4 \over 6} - {3 \over 6} = {{14} \over 6} = {7 \over 3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close