Bài tập 7 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn:

Quảng cáo

Đề bài

Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn:

\({4^3};\,\,0,25;\,\,{1 \over {16}};\,\,{1 \over {256}};\,\,{{121} \over {144}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {4^3} = {({2^2})^3} = {2^6};0,25 = {(0,5)^2}  \cr  & {1 \over {16}} = {\left( {{1 \over 4}} \right)^2};{1 \over {256}} = {\left( {{1 \over 4}} \right)^4};{{121} \over {144}} = {\left( {{{11} \over {12}}} \right)^2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close