Bài tập 3 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho biết DE // BC, EF // AB (hình bên). Chứng minh

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết DE // BC, EF // AB (hình bên). Chứng minh \(\Delta ADE \sim \Delta EFC\)

Lời giải chi tiết

Xét ∆ADE và ∆EFC có: \(\widehat {DAE} = \widehat {FEC}\) (hai góc đồng vị và EF // AB)

Và \(\widehat {AED} = \widehat {ECF}\) (hai góc đồng vị và \(DE // BC\)) \( \Rightarrow \Delta ADE \sim \Delta EFC(g.g)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close