Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Quảng cáo

Tìm x, biết:

\(\eqalign{  & a)\,\,x + {1 \over 5} = {2 \over 3} - \left( { - {1 \over 5}} \right)  \cr  & b)\,\,{5 \over 7} - x = {1 \over 4} - \left( { - {3 \over 5}} \right)  \cr  & c)\,\,{2 \over 3} - \left( {{3 \over 4} + x} \right) = \sqrt {{1 \over 9}}  \cr} \)

Lời giải:

\(\eqalign{  & a)x + {1 \over 5} = {2 \over 3} - \left( { - {1 \over 5}} \right)  \cr  & x = {2 \over 3} + {1 \over 5} - {1 \over 5}  \cr  & x = {2 \over 3}  \cr  & b){5 \over 7} - x = {1 \over 4} - \left( { - {3 \over 5}} \right)  \cr  & x = {5 \over 7} - {1 \over 4} - {3 \over 5}  \cr  & x = {{100} \over {140}} - {{35} \over {140}} - {{84} \over {140}}  \cr  & x = {{ - 19} \over {140}}  \cr  & c){2 \over 3} - \left( {{3 \over 4} + x} \right) = \sqrt {{1 \over 9}}   \cr  & {2 \over 3} - \left( {{3 \over 4} + x} \right) = {1 \over 3}  \cr  & {3 \over 4} + x = {2 \over 3} - {1 \over 3}  \cr  & {3 \over 4} + x = {1 \over 3}  \cr  & x = {1 \over 3} - {3 \over 4} = {{ - 5} \over {12}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1
Gửi bài tập - Có ngay lời giải