Bài 8 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho l l gam hỗn hợp X gồm và tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 11 gam hỗn hợp X gồm \(C{H_3}OH\) và \({C_2}{H_5}OH\) tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí \({H_2}\) (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Lời giải chi tiết

Số mol H2 thu được là: \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\)

Đặt số mol các chất trong X là \(C{H_3}OH:\,a\,mol;\,{C_2}{H_5}OH:\,b\,mol\)

\({m_{C{H_3}OH}} + {m_{{C_2}{H_5}OH}} = {m_X}\)

\(\Rightarrow 32a + 46b = 11\,\,(1)\)

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \,\,(1)\\\,\,\,\,a \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{a}{2}\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \,\,(2)\\\,\,\,\,b \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{b}{2}\,\,\,\,\,\,\,mol\\\left. \begin{array}{l}Theo\,(1),\,(2)\, \to {n_{{H_2}}} = \left( {\dfrac{a}{2} + \dfrac{b}{2}} \right)\,mol\\Theo\,gt \to {n_{{H_2}}} = 0,15\,mol\end{array} \right\}\\ \Rightarrow \dfrac{a}{2} + \dfrac{b}{2} = 0,15 \Rightarrow a + b = 0,3\,(II)\\Theo\,(I),\,(II)\, \Rightarrow a = 0,2\,mol;\,b = 0,1\,mol\end{array}\)

Phần trăm khối lượng mỗi rượu trong X là:

\(\begin{array}{l}\% {m_{C{H_3}OH}} = \dfrac{{{m_{C{H_3}OH}}}}{{{m_X}}}.100 = \dfrac{{32.0,2}}{{11}}.100 = 58,18\% \\ \Rightarrow \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 100 - 58,18 = 41,82\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close