Bài 7 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 69 gam rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích \(C{H_4}\) (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 69 gam rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Lời giải chi tiết

Số mol C2H5OH là: \({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{69}}{{46}} = 1,5\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH\,\,(axit)\\p\,ư:\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 1,5\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,pt \Rightarrow {n_{{C_2}{H_4}(pu)}} = 1,5\,mol\\H = \dfrac{{{n_{{C_2}{H_4}(pu)}}}}{{{n_{{C_2}{H_4}(bd)}}}}.100 \\ \Rightarrow {n_{{C_2}{H_4}(bd)}} = \dfrac{{100}}{H}.{n_{{C_2}{H_4}(pu)}} = \dfrac{{100}}{{75}}.1,5 = 2\,mol\end{array}\)

Thể tích C2H4 cần dùng là:

\({V_{{C_2}{H_4}(\text{cần dùng})}} = {V_{{C_2}{H_4}(bd)}} = 2.22,4 \)\(\,= 44,8\,l.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close