Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 6, 13,15, 20.

Lời giải chi tiết

Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 6:

+ Điện tích hat nhân = 6+

+ Số electron = 6

+ Chu kì 2, số lớp electron = 2

+ Nhóm IV, số electron lớp ngoài cùng = 4

+ Nguyên tố phi kim

+ Điện tích hạt nhân = 13+
Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 13

+ Số electron = 13

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm III. số electron lớp ngoài cùng = 3

+ Nguyên tố kim loại

+ Điện tích hạt nhân = 15
Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15

+ Số electron = 15

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm V, số electron lớp ngoài cùng = 5

+ Nguyên tố phi kim

Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 20:

+ Điện tích hạt nhân = 20+

+ Số electron = 20

+ Chu kì 4, số lớp electron = 4

+ Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2

+ Nguyên tố kim loại

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close