Bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11

Cho 50,0 gam dung dịch ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra: 

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = ? (mol)

=> C% CH3CHO =\(\dfrac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = ?\) 

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({n_{Ag}} = \dfrac{{21,6}}{{108}} = 0,2\,(mol)\)

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = 0,1 (mol)

\(C{\% _{C{H_3}CHO}} = \dfrac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = \dfrac{{0,1.44}}{{50}}.100\%  \)

                      \(= 8,8\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close