Bài 4 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng nhôm có hóa trị III, oxi hóa trị II, hiđro hóa trị I, nhóm ... hóa trị II, em hãy lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng hóa học sau ( bằng cách xác định chỉ số x, y rồi cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố):

\(\eqalign{  & a)\,\,Al + {O_2} \cdot  \cdot  \to A{l_x}{O_y}  \cr  & b)\,\,\,Al + HCl \cdot  \cdot  \to AlC{l_x} + {H_2}  \cr  & c)\,\,\,A{l_2}{O_3} + {H_2}S{O_4} \cdot  \cdot  \to A{l_x}{\left( {S{O_4}} \right)_y} + {H_2}O \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) Xác định x, y:

Công thức hóa học: \(\mathop {A{l_x}}\limits^{III} \mathop {{O_y}}\limits^{II} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(III.x = II.y \Rightarrow {x \over y} = {{II} \over {III}} = {2 \over 3}\)

Chọn \(\left\{ \matrix{  x = 2 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình hóa học: \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)

b) Xác định x:

Công thức hóa học: \(\mathop {Al}\limits^{III} \mathop {C{l_x}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(III.1 = I.x \Rightarrow x = 3\)

Phương trình hóa học: \(2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}\)

c) Xác định x, y:

Công thức hóa học: \(\mathop {A{l_x}}\limits^{III} \mathop {{{\left( {S{O_4}} \right)}_y}}\limits^{II} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(III.x = II.y \Rightarrow {x \over y} = {{II} \over {III}} = {2 \over 3}\)

Chọn \(\left\{ \matrix{  x = 2 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình hóa học: \(A{l_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + 3{H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close