Bài 4 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%

Quảng cáo

Đề bài

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%

Lời giải chi tiết

A là hợp chất hữu cơ chứa hai nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là hidro \(\Rightarrow\) A chứa cacbon và hidro.

\(\% {m_C} + \% {m_C} = 100\)

\(\Rightarrow \% {m_C} + 25 = 100 \)

\(\Rightarrow \% {m_C} = 75\% .\)

Đặt công thức của A là CxHy

\( \Rightarrow x:y = \dfrac{{\% {m_C}}}{{12}}:\dfrac{{\% {m_H}}}{1}\)\(\, = \dfrac{{75}}{{12}}:\dfrac{{25}}{1} = 6,25:25 = 1:4\)

\(\Rightarrow \) Công thức của A là CH4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close