Bài 4 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Có những pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa – khử sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có những pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá – khử sau:

a. \(P{b^{2 + }}/Pb\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

b. \(A{g^ + }/Ag\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

c. \(A{g^ + }/Ag\) và \(P{b^{2 + }}/Pb\)

hãy cho biết:

- Dấu và tên của các điện cực trong mỗi pin điện hoá.

- Những phản ứng xảy ra ở các điện cực và phản ứng oxi hoá – khử trong mỗi pin điện hoá.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Dấu và tên của các điện cực trong pin điện hoá:

a. Anot (cực âm) \(Fe \to F{e^{2 + }} + 2e.\) 

   Catot (cực dương) \(P{b^{2 + }} + 2e \to Pb.\)

Phản ứng hoá học: \(Fe + P{b^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Pb.\)

b. Anot (cực âm) \(Fe \to F{e^{2 + }} + 2e.\) 

   Catot (cực dương) \(A{g^ + } + e \to Ag.\)

Phản ứng hoá học: \(Fe + 2A{g^ + } \to F{e^{2 + }}2Ag.\)

c. Anot (cực âm) \(P{b^{2 + }} + 2e \to Pb.\) 

   Catot (cực dương) \(A{g^ + } + e \to Ag.\)

Phản ứng hoá học: \(Pb + 2A{g^ + } \to P{b^{2 + }} + 2Ag.\)

Quảng cáo
close