Quảng cáo
 • Bài 1 trang 32

  Thực hiện phép nhân (left( {7x - 2} right)left( { - 2x + 5} right)).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 32

  Thực hiện phép nhân \(\left( {3x - 4} \right)\left( { - 2{x^2} + 7x + 4} \right)\).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 32

  Thực hiện phép nhân \(\left( {4{x^2} - 2x + 1} \right)\left( { - 2{x^2} + 5x + 3} \right)\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 33

  Hãy lập biểu thức có dạng đa thức theo biến \(x\) biểu thị diện tích của phần được tô đậm trong Hình 1.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 33

  Thực hiện phép chia \(\left( {9{x^5} - 15{x^4} + 27{x^3} - 12{x^2}} \right):3{x^2}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 33

  Thực hiện phép chia \(\left( {2{x^2} - 5x + 3} \right):\left( {2x - 3} \right)\).

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 33

  Thực hiện phép chia \(\left( {4{x^2} - 5} \right):\left( {x - 2} \right)\).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 33

  Thực hiện phép chia \(\left( {4{x^3} - 7x + 2} \right):\left( {2{x^2} - 3} \right)\).

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 33

  Tính chiều dài của một hình chữ nhật có diện tích bằng \(4{y^2} + 4y - 3\) (cm2) và chiều rộng bằng \(\left( {2y - 1} \right)\)(cm).

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 33

  Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng \(V = 3{x^3} + 8{x^2} - 45x - 50\) (cm3), chiều dài bằng \(\left( {x + 5} \right)\) cm và chiều cao \(\left( {x + 1} \right)\) cm. Hãy tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo