Bài 33 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 33 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các giá trị của \(a\) để góc tạo bởi hai đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + at\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\) và \(3x+4y+12=0\) bằng \(45^0\).

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \({\Delta _1}: \left\{ \begin{array}{l}x = 2 + at\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u (a ;  - 2)\), đường thẳng \({\Delta _2}: 3x + 4y + 12 = 0\) có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow v (4 ;  - 3)\). Góc giữa \({\Delta _1}, {\Delta _2}\) bằng \(45^0\) khi và chỉ khi

\(\begin{array}{l}\cos {45^0} =  \dfrac{{|4a + 6|}}{{\sqrt {{a^2} + {2^2}} .\sqrt {{4^2} + {3^2}} }}\\\Leftrightarrow    \dfrac{1}{{\sqrt 2 }} =  \dfrac{{|4a + 6|}}{{5\sqrt {{a^2} + 4} }}\\ \Leftrightarrow   25({a^2} + 4) = 2{(4a + 6)^2}\\ \Leftrightarrow   7{a^2} + 96a - 28 = 0\\ \Leftrightarrow   \left[ \begin{array}{l}a =  \dfrac{2}{7}\\a =  - 14.\end{array} \right.\end{array}\)

Có hai giá trị cần tìm là \(a =  \dfrac{2}{7}\) và \(a=-14.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close