Bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  etilen    \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)   polietilen.

b) Metan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  axetilen  \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)  vinylaxetilen  \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)  butanđien  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)  polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: từ chất có nhiều H sang chất có ít H ta dùng phản ứng tách

Từ chất có ít H sang chất có nhiều H ta dùng phản ứng cộng với H2 ( xt Ni)

Lời giải chi tiết

a)

(1) CH3-CH3 \(\xrightarrow{{{{500}^0}C,xt,p}}\) CH2=CH2 + H2

(2) CH2=CH2  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt\,}}\) ( -CH2-CH2-)n

b)

(1) 2CH4 \(\xrightarrow[{làm\,\operatorname{lạnh} \,nhanh}]{{{{1500}^0}C}}\) C2H2 + 3H2

(2)  2C2H2 \(\xrightarrow{{N{H_4}Cl,CuCl}}\) CH≡C-CH=CH2

(3) CH≡C-CH=CH2  + H2 \(\xrightarrow{{Pb,{t^0}}}\) CH2=CH-CH=CH2

(4) CH2=CH-CH=CH2  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt\,Na}}\) (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài