Quảng cáo
 • Lý thuyết Đường thẳng và mặt phẳng song song

  I. Đường thẳng song song với mặt phẳng

  Xem chi tiết
 • Giải mục 1 trang 101, 102

  a) Trong Hình 44, thanh barrier và mặt đường gợi nên hình ảnh đường thẳng d và mặt phẳng (P).Cho biết đường thẳng d và mặt phẳng (P) có điểm chung hay không.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải mục 2 trang 102, 103, 104

  Cho đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và a song song với đường thẳng a’ nằm trong (P) (Hình 48).

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 104

  Trong phòng học của lớp, hãy nêu những hình ảnh về đường thẳng song song với mặt phẳng.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 104

  Trong Hình 57, khi cắt bánh sinh nhật, mặt cắt và mặt khay đựng bánh lần lượt gợi nên hình ảnh mặt phẳng (Q) và mặt phẳng (P)

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 104

  Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho (BI = 2IC). Chứng minh rằng IG song song với mặt phẳng (ACD).

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 104

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với giao tuyến d của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 104

  Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABF và ABC. Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ACF).

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 104

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là ABCD là hình bình hành. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho \(AD = 3AM\). Gọi G, N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB, ABC.

  Xem lời giải