Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết :

\(\eqalign{  & a)\;3x + 5x = {7^2} - {3^2}  \cr  & b)\;{3^x} = 27  \cr  & c)\;{2^x}:{2^3} = 1  \cr  & d)\;27 < {3^x} < 243  \cr  & e)\;{4^{x - 3}} = 16. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;3x + 5x = {7^2} - {3^2}  \cr  & (3 + 5)x = 49 - 9  \cr  & 8x = 40  \cr  & x = 40:8 \cr& x = 5  \cr  & b)\;{3^x} = 27  \cr  & {3^x} = {3^3} \cr& x = 3  \cr  & c)\;{2^x}:{2^3} = 1  \cr  & {2^{x - 3}} = {2^0}  \cr  & x - 3 = 0 \cr& x = 3  \cr  & d)\;27 < {3^x} < 243  \cr  & {3^3} < {3^x} < {3^5}  \cr  & 3 < x < 5 \cr& x = 4  \cr  & e)\;{4^{x - 3}} = 16  \cr  & {4^{x - 3}} = {4^2}  \cr  & x - 3 = 2  \cr  & x = 2 + 3  \cr  & x = 5 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close