Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho các chất: Fe2O3, O2  dung dịch NaOH, H2O dung dịch HCl, dung dịch CaCl2, CuO. Cacbon oxit phản ứng được với dãy chất nào? Viết phương trình hoá học.

A. Fe2O3, O2  dung dịch NaOH.

B. Fe2O3 dung dich CaCl2, CuO.

C. O2 dung dịch HCl, dung dịch CaCl2.  

D. Fe2O3, O2, CuO

Lời giải chi tiết

CO tác dụng được với Fe2O3, O2, CuO

\(\eqalign{
& 3CO\,\, + \,\,F{e_2}{O_3}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2Fe\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& 3CO\,\, + \,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2C{O_2} \cr
& CO\,\, + \,\,\,CuO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Cu\,\, + \,\,C{O_2} \cr} \)

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close