Bài 1 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

a) \(A = \left\{ {x \in {\mathbb N}\left| {12 < x < 16} \right.} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {x \in \mathbb N\left| {x < 4} \right.} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {x \in {{\mathbb N}^*}\left| {x \le 5} \right.} \right\}\)

d) \(D = \left\{ {x \in {\mathbb N}\left| {15 < x \le 18} \right.} \right\}\)

e) \(E = \left\{ {x \in {\mathbb N}\left| {10 \le x \le 15} \right.} \right\}\).

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{13; 14; 15\}\)

b) \(B = \{0; 1; 2; 3\}\)

c) \(C = \{1; 2; 3; 4; 5\}\)

d) \(D = \{16; 17; 18\}\)

e) \(E = \{10; 11; 12; 13; 14; 15\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close