Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 34 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (biết diện tích đất tự nhiên là 331212 km2) và điền vào bảng.

 • pic

  Câu 2 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

 • pic

  Câu 4 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

 • pic

  Câu 5 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

 • pic

  Câu 6 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là

 • pic

  Câu 7 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

 • pic

  Câu 8 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp nào dưới đây không sử dụng để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

 • pic

  Câu 9 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 1 trang 37 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 37 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hãy cho biết những thay đổi tiếp theo của tự nhiên khi:

 • pic

  Câu 3 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Nhìn chung trên toàn quốc, mùa bão nằm trong khoảng thời gian

 • pic

  Câu 4 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

 • pic

  Câu 5 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão không gây ra hậu quả nào dưới đây?

 • pic

  Câu 6 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?

 • pic

  Câu 7 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là do

 • pic

  Câu 8 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX-X là do

 • pic

  Câu 9 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Lũ quét xảy ra ở nơi có các điều kiện nào dưới đây?

 • pic

  Câu 10 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Vùng nào sau đây ở nước ta có thời kì khô hạn kéo dài nhất?

 • pic

  Câu 11 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Gửi bài