Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 34 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (biết diện tích đất tự nhiên là 331212 km2) và điền vào bảng.

 • pic

  Câu 2 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

 • pic

  Câu 4 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

 • pic

  Câu 5 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

 • pic

  Câu 6 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là

 • pic

  Câu 7 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

 • pic

  Câu 8 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp nào dưới đây không sử dụng để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

 • pic

  Câu 9 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:

Gửi bài