Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 193, 194 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế:

- Thông qua các hoạt động của mình, Quốc tế thứ nhất đã truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

- Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close