Từ bảng 16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Từ bảng16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị nông thôn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kĩ năng nhận xét bảng số liệu

+ Nhận xét cơ cấu

+ Nhận xét sự thay đổi

Lời giải chi tiết

- Số dân nông thôn luôn chiếm tỉ lệ cao hơn số dân thành thị (năm 2005, tỉ lệ dân nông thôn là 73.1%, tỉ lệ dân thành thị là 26,9% ).

- Giai đoạn 1990 - 2005, cơ câu dân số phân theo thành thị và nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng:

+ Giảm tỉ lệ dân số nông thôn (80,5%  xuống còn 73,1%).

+ Tăng tỉ lệ dân số thành thị (19,5% lên 26,9%).

⟹ Đây là sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài