Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó

Giải bài tập 1 trang 44 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 43 để trả lời và đánh giá ý nghĩa cùa những chính sách này.

Lời giải chi tiết

* Chính sách của vua A-cơ-ba:

- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

- Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc.

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

* Ý nghĩa:

- Những chính sách của A-cơ-ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

- Tạo điều kiện cho văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài, giao lưu văn hóa Đông - Tây được thúc đẩy.

- A-cơ-ba được coi như là một vị anh hùng dân tộc. Ngày nay, tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình, xứng với danh hiệu của ông là Đấng chí tôn A-cơ-ba.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close