Trắc nghiệm Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa - Vật lí 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.
Câu 2 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.
Câu 3 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.
Câu 4 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 5 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 6 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 7 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 8 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 9 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 10 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.
Câu 11 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng
Câu 12 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 13 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng
Câu 14 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0
Câu 15 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
Câu 16 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 17 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 18 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên
Câu 19 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.
Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 2 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gia tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của li độ

\(a =  - {\omega ^2}x\)

=> Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 3 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 4 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 5 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 6 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cần bằng nhất khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 7 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 8 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 9 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 10 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 11 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 12 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 13 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 14 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là x < 0 và v > 0

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 15 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi vận tốc và gia tốc cùng dấu vật chuyển động nhanh dần. => C sai

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 16 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 17 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 18 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hoà Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 19 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động chậm dần về biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc giảm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

close